Jak tłumaczyć «0000237887 stowarzyszenie pomocy królikom - 0000237887 rabbit care associations»

Tłumacz

0000237887 rabbit care associations

Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, RWPG – organizacja powołana w Moskwie w 1949 w celu koordynowania współpracy gospodarczej bloku państw podporządkowanych ZSRR. Załamanie systemu komunistycznego w europejskich krajach satelickich ZSRR po 1989 oraz zmiany w ZSRR doprowadziły do rozwiązania RWPG w 1991 w Budapeszcie.

Amerykańska Administracja Pomocy

Amerykańska Administracja Pomocy – amerykańska organizacja rządowa mająca na celu dostarczenie pomocy humanitarnej do Europy po zakończeniu I wojny światowej. ARA została powołana przez amerykański Kongres 24 lutego 1919 r. Początkowo dysponowała budżetem 100 mln USD; suma ta wzrosła dzięki napływowi środków prywatnych. ARA dostarczyła ok. 4 milionów ton artykułów do 23 krajów. Ok. 20% jej środków było skierowanych dla Polski, działalność ARA obejmowała dostawy zboża, mleka, tłuszczów, odzieży i sprzętu technicznego; produkty te rozdzielały organizacje społeczne i pełnomocnicy rządu. Znacząca cześć środków ARA szła na pomoc dzieciom. ARA niosła także pomoc innym potrzebującym – repatriantom, nauczycielom, studentom, emerytom, a także w okresie wojny polsko-bolszewickiej żołnierzom za co Hoover i ARA przez niektórych była krytykowana. Według niektórych historyków np. Jerzego Lerskiego, pomoc ta miała duże znaczenie dla wysiłku militarnego Polski. Merian C. Cooper, pilot, który zdobył sławę podczas tej wojny i organizator Eskadry Kościuszkowskiej, a także domniemany ojciec Macieja Słomczyńskiego, trafił do Polski jako pracownik pomocy ARA. Szefem misji w Polsce został w 1920 roku Cyril J. Quinn z Michigan. Dyrektorem programu był Herbert Hoover, późniejszy prezydent USA. W 1919 r. jednej z ulic Warszawy nadano nazwę alei Hoovera. W wigilię tego roku Józef Piłsudski wysłał depeszę do Herberta Hoovera, przewodniczącego ARA, dziękując za dary dla polskich dzieci. Za poprawę zdrowotności społeczeństwa polskiego Uniwersytet Jagielloński przyznał Hooverowi tytuł doktora medycyny. W 1921 r. doktoraty honoris causa nadały mu Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Lwowski. W 1922 w Warszawie odsłonięto dziś nieistniejący Pomnik Wdzięczności dla Stanów Zjednoczonych Ameryki dłuta Xawerego Dunikowskiego, upamiętniający dokonania ARA, obok pomnika Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu. Hoover został Honorowym Obywatelem m. stołecznego Warszawy, Honorowym Członkiem PCK oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Honorowym Obywatelem Lwowa, oraz w 1922 r. Honorowym Obywatelem Rzeczypospolitej. American Relief Administration zakończyła działalność w Europie w tym Polsce w czerwcu 1922 r. Całkowity koszt pomocy wyniósł 200 milionów dolarów. W ZSRR ARA działała do 1923 r. W 1921 r., w czasie wielkiego głodu na Powołżu w Rosji bolszewickiej, Senat USA zatwierdził 20 milionów dolarów na pomoc dla ZSRR. ARA dostarczyła żywność 11 milionom głodujących, dzięki czemu rząd bolszewicki zaoszczędzone w ten sposób własne środki mógł przeznaczyć na zakup broni za granicą. Pomoc dla ZSRR wstrzymano w 1923 roku, gdy ARA odkryła, że ZSRR wznowił eksport zboża.

Joannici Dzieło Pomocy

Joannici Dzieło Pomocy – polski oddział europejskiej, chrześcijańskiej, humanitarnej organizacji. Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych, opieką nad starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi i potrzebującymi pomocy i hospitalizacją. Samo stowarzyszenie w Polsce powstało w 2001 r., choć swą działalność w Polsce joannici rozpoczęli już w latach 60. Organizacja wywodzi się od niemieckiego odpowiednika – Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – fundacja o charakterze filantropijnym, której podstawowym celem według statutu jest: "działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”. Najbardziej znaną formą działalności fundacji jest coroczna, ogólnopolska impreza rozrywkowo-medialna o charakterze charytatywnym, nazwana Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podstawowym elementem Finału jest granie "wielkiej orkiestry”, czyli odbywające się w całej Polsce a także poza granicami koncerty muzyczne, z których dochód przeznaczany jest na cele Fundacji, oraz inne wydarzenia organizowane w ramach finału, jak np. różne imprezy kulturalne i sportowe. W czasie Finału organizowanych jest również wiele innych form zbiórki funduszy, z których najważniejsza jest publiczna kwesta na ulicach miast a także wsi prowadzona przez licznych wolontariuszy. Zebrane pieniądze są przeznaczane na z góry ustalone cele związane z ochroną zdrowia, szczególnie zdrowia dzieci. Od 1 września 2004 fundacja ma status organizacji pożytku publicznego. Przekazane na konto fundacji 1% podatku dochodowego jest przeznaczane m.in. na wsparcie hospicjów dziecięcych, wyposażenie oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, zakup defibrylatorów, zakup sprzętu do ratowania życia i zdrowia dzieci. Fundacja otrzymała w 1999 roku statuetkę nr 010 Dziecięcej Nagrody "Serca” od dzieci ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych "SERCE” ze Świdnicy.

Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomocy!

Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomocy! – dziewiąty album muzyczny grupy Hey. Ukazał się 23 października 2009. Album uzyskał status podwójnie platynowej płyty i nakład ponad 60 tys. zestawów. W kwietniu 2010 roku wydawnictwo uzyskało nagrodę polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka w kategoriach: album roku rock, wydawnictwo specjalne – najlepsza oprawa graficzna, produkcja muzyczna roku i piosenka roku "Kto tam? Kto jest w środku?". Podczas trasy promującej album na instrumentach klawiszowych grali zamiennie Marcin Macuk i Krzysztof Zalewski.

Europejscy Demokraci (stowarzyszenie)

Europejscy Demokraci – polskie stowarzyszenie o charakterze politycznym, działające przy partii Unia Europejskich Demokratów. Założone zostało 21 października 2016 przez członków powstałego miesiąc wcześniej koła poselskiego ED, a zarejestrowane 13 grudnia 2016. Charakter ugrupowania jest centrowy i proeuropejski, z elementami konserwatywnymi. Stoi ono w twardej opozycji wobec rządu koalicji Prawo i Sprawiedliwość-Porozumienie-Solidarna Polska i popiera działania Komitetu Obrony Demokracji. Powstanie koła poselskiego Europejscy Demokraci, zrzeszającego byłych posłów Platformy Obywatelskiej, ogłoszono 21 września 2016. Stanisław Huskowski, Michał Kamiński i Jacek Protasiewicz zostali wykluczeni z PO 20 lipca tego samego roku, natomiast Stefan Niesiołowski wystąpił z niej w dniu powstania koła. Przewodniczącym koła został Jacek Protasiewicz, a wiceprzewodniczącym Stanisław Huskowski. Miesiąc po powstaniu koła powołano stowarzyszenie o tej samej nazwie. Wśród jego założycieli znalazł się m.in. poseł PO poprzednich kadencji Tomasz Kulesza. Przewodniczącym został Jacek Protasiewicz, wiceprzewodniczącymi Agata Afeltowicz, Jarosław Perduta i Joanna Szymanderska, sekretarzem Klaudia Klimek, a skarbnikiem Rafał Godlewski. Ze stowarzyszeniem związał się także radny sejmiku lubuskiego Tomasz Możejko, wykluczony w lipcu z PO wraz z trzema posłami w 2017 przystąpił jednak do stowarzyszenia Kukiz’15. Akces do ED zgłosili w listopadzie Zdzisław Najder czy Bolesław Gleichgewicht. Lider ED Jacek Protasiewicz zadeklarował chęć współpracy m.in. z Nowoczesną. Stowarzyszenie nawiązało bliższe kontakty z Partią Demokratyczną i Stronnictwem Demokratycznym, z którym podpisało porozumienie. 12 listopada 2016 struktury ED połączyły się z Partią Demokratyczną formalnie poprzez akces do niej, przy czym stowarzyszenie nie uległo rozwiązaniu, w wyniku czego powstała partia Unia Europejskich Demokratów. Jacek Protasiewicz został I wiceprzewodniczącym tego ugrupowania na czele UED stanęła dotychczasowa przewodnicząca PD Elżbieta Bińczycka, w zarządzie zasiadł także Michał Kamiński w 2017 członkami zarządu partii zostali także Stanisław Huskowski, Stefan Niesiołowski i Leon Susmanek. Klaudia Klimek objęła przewodnictwo młodzieżówki UED. W grudniu tego samego roku koło poselskie ED przemianowało się formalnie na koło UED, natomiast stowarzyszenie ED zostało zarejestrowane sądownie. W lutym 2018, w wyniku rozwiązania koła UED, posłowie z ED znaleźli się w federacyjnym klubie PSL-UED Jacek Protasiewicz został jego I wiceprzewodniczącym, w prezydium zasiadł także Michał Kamiński. Od grudnia 2018 do czerwca 2019 Jacek Protasiewicz zgodnie z umową pomiędzy trzema partiami zasiadał w klubie Nowoczesnej, po czym wrócił do klubu PSL-UED, który w następnym miesiącu, w związku z poszerzeniem, przekształcił się w klub PSL-Koalicja Polska.

Nowa Polska (stowarzyszenie)

Nowa Polska – stowarzyszenie działające w latach 1996–1998, powstałe po zawarciu 2 czerwca 1996 porozumienia przez członków sztabów wyborczych czterech byłych kandydatów na prezydenta: Lecha Wałęsy, Hanny Gronkiewicz-Waltz, Marka Markiewicza i Leszka Moczulskiego. 8 sierpnia 1996 część byłych posłów Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform, a potem Partii Republikanie utworzyła Koło Poselskie Nowa Polska. Następnie 22 kwietnia 1997 weszli oni w skład Federacyjnego Klubu Parlamentarnego na rzecz Akcji Wyborczej Solidarność: Robert Kościelny wybrany z listy KPN, Henryk Dyrda wybrany z listy BBWR, Hans Szyc wybrany z listy BBWR. Bernard Szweda wybrany z listy BBWR, Tadeusz Kowalczyk wybrany z listy BBWR – przewodniczący koła zginął w wypadku samochodowym 19 lipca 1997, Na bazie porozumienia i koła poselskiego zostało następnie powołane stowarzyszenie polityczne w skład którego weszli m.in. Joanna Fabisiak, Andrzej Anusz i Marek Markiewicz, które podjęło bliską współpracę z partią Zjednoczenie Polskie. W wyborach parlamentarnych w 1997 Nowa Polska oraz Zjednoczenie Polskie startowały z list Akcji Wyborczej Solidarność, uzyskując łącznie siedem mandatów. Przedstawicielem Nowej Polski we władzach AWS był Andrzej Anusz. W 1998 jej członkowie weszli w skład nowej partii o nazwie Ruch Społeczny AWS, a stowarzyszenie zaprzestało dalszej działalności.

Pónaschemu (stowarzyszenie)

Pónaschemu - stowarzyszenie z siedzibą w Niemczech, mające za cel wspieranie kultury i języka dolnołużyckiego, założone w 1999 roku. Nazwa Pónaschemu odwołuje się do gwary będącej mieszanką języka dolnołużyckiego oraz niemieckiego, używanej na Łużycach. Ponaschemu stawia się w opozycji do organizacji Domowina jako organizacji mającej być zdominowaną przez Górnołużyczan, podkreśla odrębność Dolnołużyczan od Górnołużyczan, czemu służy m.in. promowanie historycznej nazwy Słowian połabskich - Wenden, zamiast Sorben jako określenia Łużyczan mieszkających na terenie Brandenburgii. Stowarzyszenie deklaruje się jako związek dolnołużycko- i niemieckojęzycznych Dolnołużyczan oraz przyjaciół Dolnołużyczan z zagranicy. Wśród żądań stowarzyszenia znajduje się m.in. zakaz niszczenia wiosek i dziedzictwa kulturowego Dolnołużyczan przez kopalnie węgla brunatnego oraz wsparcie badań archeologicznych, ochrona przed wymarciem języka dolnołużyckiego i dbanie o jego czystość. Ponaschemu twierdzi też, że środki przeznaczane dla Łużyczan są niesprawiedliwie dzielone i zbyt wiele z nich trafia do Saksonii.

Obraz Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy

Najświętsza Maryja Panna Nieustającej Pomocy – wizerunek Matki Bożej – Najświętszej Maryi Panny, patronki najbardziej smutnych i potrzebujących, którzy odczuwają szczególnie potrzebę miłości i opieki. 23 czerwca 1867 r. nastąpiła uroczysta koronacja Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 27 czerwca obchodzony jest jako dzień poświęcony Matce Bożej Nieustającej Pomocy. Matka Boska Nieustającej Pomocy jest szczególnie czczona w Kościele Starokatolickim Mariawitów, który za jedno z podstawowych swoich zadań stawia właśnie wzywanie nieustającej pomocy Najświętszej Maryi Panny.

Dekanat Sochaczew – Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Dekanat Sochaczew – Matki Bożej Nieustającej Pomocy – jeden z 21 dekanatów diecezji łowickiej. W skład dekanatu wchodzą następujące parafie: parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Giżycach parafia św. Trójcy w Bolimowie parafia Przemienienia Pańskiego w Kurdwanowie parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Sochaczewie parafia św. Bartłomieja Apostoła w Rybnie parafia św. Mikołaja w Kozłowie Szlacheckim Dziekan dekanatu Sochaczew – Matki Bożej Nieustającej Pomocy ks. Józef Kwiatkowski – proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Sochaczewie Wicedziekan ks. Stanisław Łubian – proboszcz parafii w Rybnie

List of pitch and putt national associations

The sport of pitch and putt, a form of golf, is organised at national level in many countries. National associations may be affiliated to the International Pitch and Putt Association or the Federation of International Pitch and Putt Associations, and in Europe, the European Pitch and Putt Association.

Eupithecia carearia

Nicholas Carent

Metacrambus carectellus

Metacrambus carectellus is a species of moth in the family Crambidae. It is found in Portugal, Spain, France, Italy, the Balkan Peninsula, Ukraine, Russia, Transcaucasia, Asia Minor, the Palestinian Territories, Lebanon, Syria, Iran and Uzbekistan. The wingspan is 18–23 mm. Adults are on wing in July and August in one generation per year. The larvae feed on various grasses.

Dorymyrmex carettei

Dorymyrmex caretteoides

Acanthomyrmex careoscrobis

Acanthomyrmex careoscrobis is a species of ant that belongs to the genus Acanthomyrmex. It was described by Moffett in 1986, and is found in Indonesia.

Carenochyrus

Gwyn Careg

Gwyn Careg is a historic country estate at 68 Wolf Den Road in the Abington section of Pomfret, Connecticut. It is currently operated as a bed and breakfast. The main house on the property is a two-story brick structure built c. 1760, altered in the late 19th century and again in the 1920s, giving it a Colonial Revival appearance. When the property was developed as a country estate in the 1920s by Eleanor Clark Murray, it included significant landscape design by William Jackson, a noted New York City landscape designer. Despite a significant period of neglect in the 20th century, the property has one of the most extensive collections of specimen trees in the state. The property was added to the National Register of Historic Places in 1994.

Geertruida Carelsen

Increasingly troubled by blindness, Geertruida Carelsen lived out her final fourteen years in Haarlem, the city of her birth. He public profile was by now diminished, but she continued to write for a number of magazines until well into her old age. Her themes were frequently horticultural or otherwise concerned with nature. She was also over many years a persistent advocate of improved vocation training for women, and promoted the need to open horticultural schools for girls. She also continued to attend meetings of the Dutch Literary Society. She devoted much of her time to tending and developing her garden. She published her memoires in 1928, and then a second volume of memoires which appeared in 1933. She wrote of it in 1932 in a letter to her friend, the playwright-businessman Frans Mijnssen, "It may well be my final book, but my soul is in it 100%". The writer A. G. de Leeuw, better known under her pen-name as Geertruida Carelsen, died aged 95 at Haarlem on 4 June 1938.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →